Yttranden och remissvar

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning. De remissvar som lämnas finns samlade här i datumordning.

Mars 2024
DYN har lämnat svar till Universitets och Högskolerådet gällande Förslag till Universitets och högskolerådets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

DYN har lämnat svar på en remiss från Jordbruksverket med titeln: Remiss avseende ny EU-djurskyddslagstiftningen gällande: Hund och katt

DYN har lämnat svar till Jordbruksverket gällande Remiss avseende ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

2024-01-10
DYN har besvarat Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

2023-11-30
DYN har lämnat ett yttrande över betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

2023-06-01
Den 30 mars lämnade DYN ett remissvar gällande Bättre förutsättningar inom djurens hälso och sjukvård (SOU 2022:58).

2023-05-11
Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal (saknr D 33), diarienummer 5.3.16-06096/2023

Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer (saknr D 34), diarienummer 5.3.16-06095/2023

Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra (saknr D 35), diarienummer 5.3.16-06097/2023

2023-03-22 Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på̊ gymnasial nivå̊ och som särskild utbildning på gymnasial nivå̊

2022-06-02:
Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet


2021-12-20:
Yttrande till Jordbruksverket angående undantag för djurvårdare på nivå 2 och 3 – smådjur.

2020-12-03:
Synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som motsvarar elevernas kunskaper.

2020-11-30:
Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

2020-05-26:
Yttrande över Jordbruksverkets förslag att i SJVFS 2019:25 djurhälsopersonals- föreskrifter medge dispens från vissa moment i veterinärutbildningen

2020-01-31:
Yttrande över Skolverkets förslag till ändrad programstruktur inom naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, samt ändrad ämnesplan för ämnet Naturbruk

2020-01-22:
Synpunkter på Ämnesbetygsutredningens tänkta förslag kring ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. Dir. 2018:32, U2018:03

2019-05-08:
DYNs yttrande till SLU på förändringar av SLUs utbildningar med anledning av fördubblingsprojektet

2019-02-14:
DYNs yttrande till Näringsdepartementet över omfattning av vissa yrkesexamina vid SLU

2018-04-12:
Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram

2017-06-16:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över betänkandet
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)


2017-03-01:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över
En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77


2016-04-13:
Yttrande över Skolverkets förslag (Dnr 2016:268) till föreskrifter om ämnesplaner för nya ämnen Djur för forskningsändamål respektive Djurparksdjur, förslag till ändringar i föreskrifter om ämnesplan för ämnet Djur (SKOLFS 2010:184), ändrade föreskrifter för kurser för naturbruksprogrammet (SKOLFS 2010:46)
samt Skolverkets förslag (Dnr 2016:429) till ändring av föreskrifter (Dnr 2012:4) över vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne


2016-03-30:
Djurbranschens yrkesnämnds yttrande över Skolverkets förslag om ändrade examensmål och inriktningar inom naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247)

2016-02-29:
Yttrande till Utbildningsdepartementet över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015: 97, diarienummer U2015/05421/GV)

2015-06-12:
Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)

Rulla till toppen