Yttranden och remissvar

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning. De remissvar som lämnas finns samlade här i datumordning.

2024-01-10
DYN har besvarat Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

2023-11-30
DYN har lämnat ett yttrande över betänkandet Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31).

2023-06-01
Den 30 mars lämnade DYN ett remissvar gällande Bättre förutsättningar inom djurens hälso och sjukvård (SOU 2022:58).

2023-05-11
Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal (saknr D 33), diarienummer 5.3.16-06096/2023

Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer (saknr D 34), diarienummer 5.3.16-06095/2023

Svarsblankett till remiss av föreskrifter och allmänna råd om veterinärers ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som en djurhållare får utföra (saknr D 35), diarienummer 5.3.16-06097/2023

2023-03-22 Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på̊ gymnasial nivå̊ och som särskild utbildning på gymnasial nivå̊

2022-06-02:
Remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet


2021-12-20:
Yttrande till Jordbruksverket angående undantag för djurvårdare på nivå 2 och 3 – smådjur.

2020-12-03:
Synpunkter på Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som motsvarar elevernas kunskaper.

2020-11-30:
Yttrande över Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

2020-05-26:
Yttrande över Jordbruksverkets förslag att i SJVFS 2019:25 djurhälsopersonals- föreskrifter medge dispens från vissa moment i veterinärutbildningen

2020-01-31:
Yttrande över Skolverkets förslag till ändrad programstruktur inom naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, samt ändrad ämnesplan för ämnet Naturbruk

2020-01-22:
Synpunkter på Ämnesbetygsutredningens tänkta förslag kring ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. Dir. 2018:32, U2018:03

2019-05-08:
DYNs yttrande till SLU på förändringar av SLUs utbildningar med anledning av fördubblingsprojektet

2019-02-14:
DYNs yttrande till Näringsdepartementet över omfattning av vissa yrkesexamina vid SLU

2018-04-12:
Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram

2017-06-16:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över betänkandet
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)


2017-03-01:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över
En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77


2016-04-13:
Yttrande över Skolverkets förslag (Dnr 2016:268) till föreskrifter om ämnesplaner för nya ämnen Djur för forskningsändamål respektive Djurparksdjur, förslag till ändringar i föreskrifter om ämnesplan för ämnet Djur (SKOLFS 2010:184), ändrade föreskrifter för kurser för naturbruksprogrammet (SKOLFS 2010:46)
samt Skolverkets förslag (Dnr 2016:429) till ändring av föreskrifter (Dnr 2012:4) över vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne


2016-03-30:
Djurbranschens yrkesnämnds yttrande över Skolverkets förslag om ändrade examensmål och inriktningar inom naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247)

2016-02-29:
Yttrande till Utbildningsdepartementet över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015: 97, diarienummer U2015/05421/GV)

2015-06-12:
Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)

Rulla till toppen