Yttranden och remissvar

DYN fungerar som remissinstans i frågor som rör djur, djurhållning och utbildning och de remissvar som lämnats under de senaste åren finns här:

2020-01-31:
Yttrande över Skolverkets förslag till ändrad programstruktur inom naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, samt ändrad ämnesplan för ämnet Naturbruk

2020-01-22:
Synpunkter på Ämnesbetygsutredningens tänkta förslag kring ämnesbetyg på gymnasieskolan m.m. Dir. 2018:32, U2018:03

2019-05-08:
DYNs yttrande till SLU på förändringar av SLUs utbildningar med anledning av fördubblingsprojektet

2019-02-14:
DYNs yttrande till Näringsdepartementet över omfattning av vissa yrkesexamina vid SLU

2018-04-12:
Yttrande över Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram

2017-06-16:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över betänkandet
Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)


2017-03-01:
Yttrande från Djurbranschens Yrkesnämnd över
En gymnasieutbildning för alla, SOU 2016:77


2016-04-13:
Yttrande över Skolverkets förslag (Dnr 2016:268) till föreskrifter om ämnesplaner för nya ämnen Djur för forskningsändamål respektive Djurparksdjur, förslag till ändringar i föreskrifter om ämnesplan för ämnet Djur (SKOLFS 2010:184), ändrade föreskrifter för kurser för naturbruksprogrammet (SKOLFS 2010:46)
samt Skolverkets förslag (Dnr 2016:429) till ändring av föreskrifter (Dnr 2012:4) över vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne


2016-03-30:
Djurbranschens yrkesnämnds yttrande över Skolverkets förslag om ändrade examensmål och inriktningar inom naturbruksprogrammet (Dnr 2015:1247)

2016-02-29:
Yttrande till Utbildningsdepartementet över Yrkesprogramutredningens slutbetänkande Välja yrke (SOU 2015: 97, diarienummer U2015/05421/GV)

2015-06-12:
Yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:41) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård (D8) samt
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:42) om läkemedel och läkemedelsanvändning (D9)

Rulla till toppen