Yrken

Att arbeta med och kring djur är populärt och trenden går mot en allt större efterfrågan på utbildad och engagerad personal. Branschen förutspår en ökning av antalet yrkesverksamma inom såväl praktiska som teoretiska yrken. Sedan DYN lät göra en första kartläggning av branschen har den i princip fördubblats!

En sammanställning med beskrivningar av olika djuryrken ”Att arbeta med sällskapsdjur – yrken inom en framtidsbransch” finns att hämta här.
Förutom att redan etablerade företag ser positivt på möjligheterna att expandera, finns en växande marknad för nyetablering. 
Man kan dela in djurbranschen i tre huvudkategorier: 

Administrativa yrken finns främst inom intresseorganisationer, olika myndigheter och försäkringsbolag. Skadereglering, information och ren administration. Även om dessa yrken inte kräver direkta kunskaper om djur, är det givetvis en fördel på arbetsmarknaden om man har kunskap om och intresse av djur. Förståelse för såväl djurens som djurägarnas behov, krav och önskemål gör att man som administratör, säljare eller handläggare kan ge bättre service och dessutom ökar trovärdigheten för de tjänster man erbjuder.  
Sammantaget finns 125 företag med omkring 2 65 personer som arbetar med administrativa arbetsuppgifter i branschen. Omsättningen uppskattas till omkring 9,3 miljarder kronor årligen.

Praktiskt yrkesarbete med sällskapsdjur omfattar sjukvård, friskvård/rehabilitering samt omvårdnadstjänster. Veterinär, djurvårdare, trimning, hunddagis, turism, uppfödning är några exempel även om de, framför allt för småföretagare, innebär en del administrativt arbete i anslutning till det praktiska. Det finns drygt 14 000 yrkesverksamma i omkring 4 300 företag, allt från enmansföretag till större djursjukhus och djurparker. Antalet anställda varierar beroende på säsong, framför allt inom djurparkssektorn. Den årliga omsättningen beräknas uppgå till omkring 11,5 miljarder kronor.

Praktik och teori vid statliga verk och myndigheter arbetar man såväl praktiskt som teoretiskt med djur, vilket även gäller i zoobutiker och liknande. Djurskyddskontrollant, naturbrukslärare, forskare, grossister och detaljister ingår i denna kategori. Vid länsstyrelserna arbetar veterinärer, djurskyddskontrollanter, ekonomer, handläggare och jurister. Inom zoobranschen krävs godkänd utbildning av Jordbruksverket för att få anställning i butik som handlar med levande djur. Även vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt landets utbildningsplatser arbetar man med sällskapsdjur såväl direkt/praktiskt som indirekt och administrativt. Totalt i kategorin administrativt och praktiskt arbete finns 1000 företag med sammanlagt cirka 4 000 yrkesverksamma. Omsättning drygt 6,3 miljarder kronor per år.

Rulla till toppen