Yrken

Att arbeta med och kring djur är populärt och trenden går mot en allt större efterfrågan på utbildad och engagerad personal. Branschen förutspår en ökning av antalet yrkesverksamma inom såväl praktiska som teoretiska yrken.
Förutom att redan etablerade företag ser positivt på möjligheterna att expandera, finns en växande marknad för nyetablering. 

Man kan dela in djurbranschen i tre huvudkategorier: 
  • Administrativa yrken finns främst inom intresseorganisationer, olika myndigheter och försäkringsbolag. Skadereglering, information och ren administration. Även om dessa yrken inte kräver direkta djurkunskaper, är det givetvis en fördel på arbetsmarknaden om man har kunskap om och intresse av djur. Förståelse för såväl djurens som djurägarnas behov, krav och önskemål gör att man som administratör, säljare eller handläggare kan ge bättre service och dessutom ökar trovärdigheten för de tjänster man erbjuder. 
  • Praktiskt yrkesarbete med sällskapsdjur omfattar sjukvård, friskvård/rehabilitering samt omvårdnadstjänster. Veterinär, djurvårdare, trimning, hunddagis, turism, uppfödning är några exempel även om de, framför allt för småföretagare, innebär en del administrativt arbete i anslutning till det praktiska. Det finns omkring 9 000 yrkesverksamma, allt från enmansföretag till större djursjukhus och djurparker. Antalet anställda varierar beroende på säsong, framför allt inom djurparkssektorn.
  • Praktik och teori vid statliga verk och myndigheter arbetar man såväl praktiskt som teoretiskt med djur, vilket även gäller i zoobutiker och liknande. Djurskyddskontrollant, naturbrukslärare, forskare, grossister och detaljister ingår i denna kategori. Vid länsstyrelserna arbetar veterinärer, djurskyddskontrollanter, ekonomer, handläggare och jurister. Inom zoobranschen krävs godkänd utbildning av Jordbruksverket för att få anställning i butik som handlar med levande djur. Även vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samt landets utbildningsplatser arbetar man med sällskapsdjur såväl direkt/praktiskt som indirekt och administrativt.

Praktik och teori

Det finns många yrken där man inte jobbar direkt med djur. Dels finns rent administrativa jobb som skadereglerare hos försäkringsbolag, kommunikatör hos djurorganisationer, myndigheter och olika kommunal verksamhet och dels yrken där man kombinerar teori och praktik. Det kan vara arbetsplatser som zoobutiker, länsstyrelser, grossister och tillverkare av foder och tillbehör eller forskare, analytiker och djurtekniker. Vill man jobba som journalist, fotograf eller författare bör man hitta sin egen nisch, varför inte inom området djur? 

Djurskyddsinspektör
Att arbeta som djurskyddsinspektör eller djurskyddshandläggare kräver framför allt ett stort djurintresse och engagemang för djurens väl och ve. Vanligast är att man har högskoleutbildning som miljö- och hälsoskyddsvetare, lantmästare eller agronom. En bra grund för att gå vidare till högskola är naturbruksprogrammet med inriktning djur/djurvård.
Man ska ha den kunskap som krävs för att utföra djurskyddstillsyn enligt aktuell lagstiftning, dvs bedöma djurhållning och djurens kondition. Landets länsstyrelser ansvarar för djurskyddskontroller. www.lansstyrelsen.se 

Zoobutik
För att driva en zoobutik eller annan handel med djur i större omfattning krävs att man gått grundutbildning för zoohandlare och utbildning för de djurslag man ska sälja. Förteckning över godkända utbildningar finns hos www.jordbruksverket.se. Kravet på utbildning har införts för att garantera en lägstanivå av djurskyddskompetens i en zoobutik eller liknande. Utbildning till djurvårdare är en bra grund som kompletteras med praktiska färdigheter och kunskaper i företagande.

Friskvård och rehabilitering

För samtliga yrken i gruppen friskvård/rehabilitering är det önskvärt, men inte nödvändigt att man har en grundutbildning som djurvårdare (minst), samt en specialutbildning inom ett eller flera områden.
Friskvård och rehabilitering för sällskapsdjur är en växande bransch med goda möjligheter, framför allt för den som vill starta eget men branschen i stort tror på ökad verksamhet och nyanställningar. Här finns jobb för den som djurmassör, djurnapraprat, djurakupunktör, djurkiropraktor, hundsim med flera.  
Det finns flera utbildningsföretag med inriktning på friskvård för djur, främst för hundar men i viss mån även katter; www.svenskahundmassageforeningen.se och www.fysioterapeuterna.se 
Leg. djursjukgymnast har en högskoleutbildnng inom humanmedicinsk sjukgymnastik men kan ansöka om godkännande hos Jordbruksverket för att verka inom djurens hälso- och sjukvård www.fysioterapeuterna.se och www.jordbruksverket.se
Det finns ca 730 000 hundar och 1,2 miljoner katter i landet och efterfrågan på välutbildade friskvårdare tycks öka konstant. 

 

© Copyright Djuryn